K přijetí do Domova se zvláštním režimem je třeba vyplnit tři dokumenty - žádost o poskytnutí sociální služby, vyjádření lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tiskopisy jsou k dostání přímo v kanceláři sociálních pracovnic, anebo ke stažení na těchto stránkách (v sekci Dokumenty).

Vyplněnou žádost o poskytnutí sociální služby je možné doručit osobně, nebo zaslat poštou či mailem na adresu našeho Domova.

Jednání se zájemcem (jeho zástupcem) o službu provádí sociální pracovnice. V průběhu jednání jsou poskytnuty veškeré potřebné informace a provedena prohlídka Domova.

Každému zájemci o službu jsou sociální pracovnicí přiděleny podle následujících kritérií body, které rozhodují o pořadí přijetí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - dále jen GDPR.

Bodový systém  s platností od 8. 11. 2013

SOCIÁLNÍ SITUACE krizová (o žadatele nemá kdo pečovat, nevyhovující bytové podmínky, úplná osamělost)

40 bodů

SOCIÁLNÍ SITUACE akutní (nedostatek péče, nevyhovující bytové podmínky, špatné vztahy v rodině – nechtějí se starat, nemohou se starat – nezvládají to)

30 bodů

SOCIÁLNÍ SITUACE nepříznivá (nedostatečná dosavadní péče, častá osamělost, rodina pracovně vytížena, málo času na péči a komunikaci)

20 bodů

SOCIÁLNÍ SITUACE nevyhovující (žadatel nechce být rodině na obtíž, chce být ve společnosti svých vrstevníků )

10 bodů

SOCIÁLNÍ SITUACE vyhovující (o žadatele se má kdo postarat, žadatel i pečující jsou spokojeni)

0 bodů

ZDRAVOTNÍ STAV – vysoká míra závislosti na pomoci druhé osoby

(vyžaduje pomoc při běžných denních činnostech z 75%-100%)

40 bodů

ZDRAVOTNÍ STAV – střední míra závislosti na pomoci druhé osoby

(vyžaduje pomoc při běžných denních činnostech z 50%-75%)

30 bodů

ZDRAVOTNÍ STAV – malá míra závislosti na pomoci druhé osoby

(vyžaduje pomoc při běžných denních činnostech z 25%-50%)

20 bodů

ZDRAVOTNÍ STAV – minimální míra závislosti na pomoci druhé osoby (vyžaduje pomoc při běžných denních činnostech z 1%-25%)

10 bodů 

ZDRAVOTNÍ STAV – zcela soběstačný zájemce

0 bodů

KRAJSKÁ PŘÍSLUŠNOST – žadatel žijící ve Středočeském kraji

20 bodů

KRAJSKÁ PŘÍSLUŠNOST - žadatel má vztah ke Středočeskému kraji (rodinné kořeny, bydliště příbuzných v regionu).

10 bodů

KRAJSKÁ PŘÍSLUŠNOST – žadatel žije v jiném kraji

0 bodů

 

Přijetí žadatele nemůže být dle zákona č. 108/2006 Sb. uskutečněno, jestliže:

- domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

- domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

- zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby

- zájemce nedosáhl věku 60ti let