Posláním Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Zařízení má svoji strukturu, kde je přesně stanoveno, že za provoz zařízení a kvalitu sociálních služeb odpovídá ředitel organizace a tým pracovníků.

Domov se zvláštním režimem

Naším cílem je, za přispění všech zaměstnanců:

  • poskytovat uživatelům odbornou službu, která je v souladu s principy etického kodexu a Standardů kvality sociálních služeb
  • neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a to pomocí rozhovorů s uživateli a jejich rodinnými příslušníky, pozorováním či podáváním přání, stížností a připomínek a vytvořit jim tak kvalitní a stálý domov
  • zkvalitňováním procesu individuálního plánování průběhu služby podporovat uživatele v řešení jejich nepříznivé sociální situace, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ
  • co nejvíce minimalizovat situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a porušování soukromí uživatelů, a to jak zvyšováním odbornosti pracovníků, ale i změnou přístupu personálu, školením na ochranu práv, či například nejrůznějšími rekonstrukcemi konanými v našem zařízení
  • předcházet sociální izolaci uživatelů, konáním nejrůznějších výletů, akcí a procesem individuálního plánování
  • pomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem nacvičit a upevnit u uživatelů jejich motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti
  • průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání našich zaměstnanců, především prostřednictvím školení probíhajících v zařízení i mimo něj.