Tyto zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb. Zásady naší činnosti ve vztahu k uživatelům máme obsaženy rovněž v etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme.

Individuální plánování služby

Zařízení poskytuje své služby na základě plánování a hodnocení průběhu služby s jejím uživatelem.

Ochrana práv obyvatel domova

Chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho domova. Pracovní tým domova respektuje základní lidská práva uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje, vlastní vůli a další potřeby uživatelů

Odbornost

Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.

Nestrannost

Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně. Řešení případných stížností či konfliktů řešíme strukturovaně, abychom předcházeli případnému upřednostňování určitých uživatelů.

Diskrétnost

Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Zachováváním informací poskytnutých našimi uživateli získáváme jejich důvěru.

Největší možná nezávislost na Domově

Pokud to umožňují rodinné, sociální a zdravotní poměry našich uživatelů, umožňujeme využívat služby institucí, kulturních a sportovních zařízení v blízkém okolí. O nabídce těchto služeb uživatele pravidelně informujeme.

Domov seniorů Vojkov

Individuální přístup

Zařízení respektuje individualitu každého jedince (věk, zdravotní stav, postižení, potřeby).

Autonomie obyvatel

Našim uživatelům umožňujeme vytváření orgánů ze svých řad, jako je např. Rada domova či stravovací komise, které se podílejí na rozhodování o chodu domova

Seberealizace obyvatel

Naší upřímnou snahou je, aby se naši uživatelé zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Standardizace

V našem domově vytváříme písemná pravidla pro zavádění standardů kvality sociální služby a na základě toho sami poznáme, zda-li poskytujeme kvalitní sociální službu našim uživatelům.